Tagarchief: partneralimentatie

Partneralimentatie en de nieuwe partner: zo zit het juridisch

Einde alimentatieplicht (partneralimentatie)

hand-83079_1280De rechter kan gelijktijdig met het uitspreken van een echtscheiding (of bij latere uitspraak) op verzoek van één van de echtgenoten en ten laste van de ander een uitkering tot levensonderhoud toekennen. Deze bijdrage wordt ook wel partneralimentatie genoemd. De rechter zal slechts een bijdrage vaststellen, indien de echtgenoot die tot vaststelling van een bijdrage verzoekt niet in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien en daar in redelijkheid ook niet toe in staat is.

De duur van de alimentatieplicht is niet onbeperkt. De alimentatieplicht eindigt onder andere bij het overlijden van één van de ex-partners en bij het verstrijken van de onderling overeengekomen dan wel de wettelijke termijn. De alimentatieplicht eindigt voorts bij hertrouwen, aangaan van een geregistreerd partnerschap dan wel indien de alimentatiegerechtigde gaat samenleven als ware zij gehuwd/als ware zij een geregistreerd partnerschap aangegaan.

“samenleven als ware zij gehuwd”

In de praktijk ontstaat met name discussie indien de echtgenoot die partneralimentatie ontvangt een nieuwe partner krijgt. De wet bepaalt op dit punt slechts dat de alimentatieplicht eindigt indien de alimentatiegerechtigde “is gaan samenleven als ware zij gehuwd” (artikel 1:160 Burgerlijk Wetboek). Maar wanneer is daarvan sprake?

Lees verder

Terugbetalingsverplichting alimentatie

(Partner)alimentatie

In geval van echtscheiding kan een rechter op verzoek van één van de (ex-)echtgenoten alimentatie toekennen. Art. calculator-723925_1280 (1)1:157 lid 1 BW bepaalt dat een rechter een dergelijke alimentatie kan toewijzen aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten heeft om in zijn/haar levensonderhoud te kunnen voorzien en die in redelijkheid ook geen vergelijkbare inkomsten kan verwerven. De rechter zal bij de bepaling van de omvang van de alimentatie rekening houden met de draagkracht en de behoefte van de verzoekende partij.

Wijziging van alimentatie met terugwerkende kracht

In de praktijk wordt veelvuldig geprocedeerd door ex-partners over het wijzigen van een eerder met de partner overeengekomen of door de rechter vastgesteld bedrag aan alimentatie. Daarbij staat het de partij die verzoekt om wijziging in principe vrij om de rechter te verzoeken om aan zijn nieuwe beslissing terugwerkende kracht toe te kennen. Wordt dit verzoek toegewezen, dan zou dat betekenen dat de ex-echtgenote het bedrag aan teveel uitgekeerde alimentatie moet terugbetalen. In het verleden heeft de Hoge Raad meerdere malen geoordeeld dat de rechter om die reden terughoudend moet zijn met het toekennen van terugwerkende kracht bij dit soort beslissingen. Recent overwoog de Hoge Raad bijvoorbeeld (HR 6 februari 2015, ECLI:NLHR:2015:232:

“De rechter die beslist op een verzoek tot wijziging van een eerder vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud, zal in het algemeen behoedzaam gebruik moeten makenvan zijn bevoegdheid de wijziging te laten ingaan op een vóór zijn uitspraak gelegen datum, met name indien dit ingrijpende gevolgen kan hebben voor de onderhoudsgerechtigde in verband met een daardoor in het leven geroepen verplichting tot terugbetaling van hetgeen in de daaraan voorafgaande periode in feite is betaald of verhaald.

Lees verder