Categorie archief: Personen- en familierecht

Echtscheiding, gezamenlijk gezag en schoolkeuze: zo zit het juridisch

Echtscheiding, gezamenlijk gezag en schoolkeuze: zo zit het juridisch

family-591579_1280Een tijd geleden bent u gescheiden. Er is sprake van gezamenlijk gezag. Binnenkort moeten uw kinderen (weer) naar school, echter u twist met uw ex-partner over de vraag bij welke school uw kind(eren) dienen te worden ingeschreven.

Bovenstaand probleem komt in de praktijk veelvuldig voor en kan voor veel stress en hoog oplopende emoties zorgen. Maar hoe zit het in deze gevallen juridisch? Wat kunt u doen als indien u in onderling overleg niet tot een oplossing kunt komen, of indien uw ex-partner een beslissing heeft gemaakt zonder u daarbij te betrekken?

 

Lees verder

Partneralimentatie en de nieuwe partner: zo zit het juridisch

Einde alimentatieplicht (partneralimentatie)

hand-83079_1280De rechter kan gelijktijdig met het uitspreken van een echtscheiding (of bij latere uitspraak) op verzoek van één van de echtgenoten en ten laste van de ander een uitkering tot levensonderhoud toekennen. Deze bijdrage wordt ook wel partneralimentatie genoemd. De rechter zal slechts een bijdrage vaststellen, indien de echtgenoot die tot vaststelling van een bijdrage verzoekt niet in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien en daar in redelijkheid ook niet toe in staat is.

De duur van de alimentatieplicht is niet onbeperkt. De alimentatieplicht eindigt onder andere bij het overlijden van één van de ex-partners en bij het verstrijken van de onderling overeengekomen dan wel de wettelijke termijn. De alimentatieplicht eindigt voorts bij hertrouwen, aangaan van een geregistreerd partnerschap dan wel indien de alimentatiegerechtigde gaat samenleven als ware zij gehuwd/als ware zij een geregistreerd partnerschap aangegaan.

“samenleven als ware zij gehuwd”

In de praktijk ontstaat met name discussie indien de echtgenoot die partneralimentatie ontvangt een nieuwe partner krijgt. De wet bepaalt op dit punt slechts dat de alimentatieplicht eindigt indien de alimentatiegerechtigde “is gaan samenleven als ware zij gehuwd” (artikel 1:160 Burgerlijk Wetboek). Maar wanneer is daarvan sprake?

Lees verder

Kinderen echtscheiding en vakantie: zomervakantie in aantocht

In een eerder artikel op deze blog (“Echtscheiding, kinderen en vakantie: zo zit het family-591579_1280juridisch”), werd al eerder aandacht besteed aan de juridische aspecten van echtscheiding, kinderen en vakantie. Inmiddels zijn de feestdagen weer lang en breed achter de rug en begint menigeen zelfs stiekem al aan (het plannen van) zijn of haar zomervakantie te denken. De hoogste tijd dus om het geheugen even op te frissen.

Lees verder

Wet tegengaan huwelijksdwang

Wijzigingen in Wet tegengaan huwelijksdwang

Op 5 december 2015 is in Nederland de Wet tegengaan huwelijksdwang in werking getreden. De nieuwe wet beoogt de huwelijksvrijheid te vergroten door maatregelen te hand-83079_1280nemen die huwelijksdwang moeten beteugelen en door de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken beperken.

 

Concrete maatregelen die genomen worden zijn een verbod op het sluiten van een huwelijk waarbij een man of vrouw de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, een verbod op het sluiten van een huwelijk met een bloedverwant in de derde of vierde graad in de zijlinie (tenzij de aanstaande echtgenoten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand ieder een beëdigde verklaring hebben afgelegd, inhoudende dat zij hun vrije toestemming tot het huwelijk geven) en het inperken van de mogelijkheid tot erkenning van in het buitenland gesloten polygame huwelijken.

Huwelijk minderjarigen

Lees verder

Opmerkelijk: ‘postcode kanjer’ valt buiten huwelijksgoederengemeenschap

hand-83079_1280Het zal u maar gebeuren. Uw (ex-)partner wint een miljoenenprijs in de loterij, net op het moment dat u samen in een echtscheidingsprocedure
verwikkeld bent. Het overkwam een man in een opmerkelijke zaak waarin de rechtbank Amsterdam op 23 december 2015, uitspraak deed (Rb. Amsterdam 23 december 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:9150).

Lees verder

Hoogte kinderalimentatie: welvaartsniveau tijdens huwelijk

Kinderalimentatie: behoefte, draagkracht

Bij het vaststellen van de hoogte van kinderalimentatie vertolken twee begrippen een hoofdrol: 1. de behoefte van het kind en 2. de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Voor bepaling van de behoefte van een family-591579_1280kind (of de kinderen) wordt door de rechter gekeken naar wat een kind in financiële zin nodig heeft. De behoeften van een kind hangen in grote mate samen met het welvaartsniveau waaraan het kind gewend is: voor de bepaling van de behoefte wordt uitgegaan van het netto gezinsinkomen ten tijde van de samenleving van de ouders met de kinderen.

De behoefte van het kind wordt uiteindelijk uitgedrukt in een concreet geldbedrag. Voor bepaling van dit bedrag wordt in de praktijk vrijwel altijd aangesloten bij de richtlijn Werkgroep Alimentatienormen en de zogenaamde ‘behoeftetabel‘. In laatstgenoemde tabel kan aan de hand van het netto gezinsinkomen de bijbehorende behoefte van een kind worden afgelezen.

Voornoemde behoeftetabel 2015 kent 13 inkomenscategorieën variërend van de categorie inkomens van € 1.000 tot die van € 6.000 ‘of meer’.

Stel nu dat een alimentatieplichtige veel meer verdiend dan € 6.000 netto per maand? Kan dan voor bepaling van de behoefte ook simpelweg bij de tabel aangesloten worden of is een afwijking van de standaardnormen in dat geval op zijn plaats?

Lees verder

Help! Mijn ex heeft schulden

Na uw echtscheiding kloppen onverwachts schuldeisers van uw ex bij u aan. Hij/zij heeft gpieces-of-the-puzzle-592778_1280edurende (of voorafgaand) aan het huwelijk schulden gemaakt. Kunt u voor die schulden zomaar aangesproken worden? Op welk vermogen kunnen deze schuldeisers zich verhalen? en stel dat u betaalt: kunt u uw ex vervolgens aanspreken (en voor welk bedrag)?

Lees verder

Echtscheiding, kinderen en verhuizing (2)

U en uw ex-echtgenoot hebben samen kinderen en gezamenlijk gezag. Na de echtscheiding bouwt u elders een nieuw leven op (nieuwe liefde, nieuwe baan…), waardoor u wilt verhuizen. Indien uw ex weigert om toestemming aan u te verlenen voor verhuizing kunt u vervangende toestemming vragen aan de rechter (art. 1:253a Burgerlijk Wetboek). De rechter zal een belangenafweging maken bij zijn beslissing over het al dan niet verlenen van deze toestemming  (in een eerder artikel op deze website werden 5 factoren besproken die meewegen in de beoordeling door de rechter).

Stel: de rechtbank komt, alle belangen gewogen, tot de conclusie dat de verhuizing doorgang kan vinden. Niets staat in dit geval uw toekomstplannen in de weg. Toch?

Lees verder

11 september 2015: Dag van de Scheiding

Uit cijfers van het CBS blijkt dat ruim 1 op de 3 huwelijken eindigt met een echtscheiding (38,1% volgens cijfers uit 2013). De hand-83079_1280vereniging van Familierecht Advocaten en Schedingsmediators (vFAS) heeft daarom de “Dag van de Scheiding” in het leven geroepen, die dit jaar plaatsvindt op 11 september 2015. Doel van deze dag is het verbeteren van het proces rondom echtscheidingen (door deskundige begeleiding), zodat (ex-)partners zorgvuldig en respectvol uit elkaar gaan.

De noodzaak van extra aandacht voor stroomlijning van het echtscheidingsproces, blijkt wel uit het feit dat steeds meer echtscheiding uit lijken te lopen op een vechtscheiding. de vFAS spreekt van een vechtscheiding als de procedure niet meer gericht is op afwikkeling van de echtscheiding, maar erop gericht is de ex-partner zo veel mogelijk te schaden. Uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van vFAS blijkt dat het aantal vechtscheiding ten opzichte van 2013 fors is gestegen. In 2013 liep een op de tien zaken uit op een vechtscheiding. Dit jaar is dat een op vijf.

Lees verder

Inwerkingtreding Europese Erfrechtverordening: verandert er iets aan uw situatie?

Inwerkingtreding Europese Erfrechtverordening per 17 augustus 2015.

Op 17 augustus as treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. Deze verordening is van toepassing op nalatenschappen met een zekere grensoverschrijdende component. Hiervan is lighthouse-689566_1280bijvoorbeeld sprake indien een erflater een (vakantie-) woning of ander vermogen had in het buitenland op het moment van overlijden. Ook als een  erflater met de Nederlandse nationaliteit in in het buitenland woonde op het moment van overlijden, of een erflater met een buitenlandse nationaliteit in Nederland woonde kan de nieuwe Europese Erfrechtverordening een rol spelen.

Voorkomen van conflictsituaties door harmonisatie van wetgeving

Ieder land heeft zijn eigen nationale erfrecht. Dit recht bepaalt bijvoorbeeld welk recht van toepassing is op een nalatenschap. Dit kan voor onduidelijkheid zorgen. Bij bepaling van het toepasselijke recht op de afwikkeling van een nalatenschap sluit het ene land aan bij de nationaliteit van de erflater terwijl een ander land aanknoping zoekt bij de gewone verblijfplaats/woonplaats. Hierdoor kunnen er bij grensoverschrijdende nalatenschappen conflicten ontstaan over de vraag welk recht “voor” gaat.

Lees verder