Categorie archief: Onderwijsrecht

Onderwijsrecht: beëindiging inschrijving

In de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn onlangs nieuwe bepalingen opgenomen met betrekking tot de mogelijkheid om de inschrijving van de studenten voor een opleiding te beëindigen of deze te weigeren. Dat kan volgens de regelgeving en de rechtspraak. De inschrijving van een student kan onder bijzondere omstandigheden om dringende redenen worden geweigerd, ook en zelfs indien aan de gestelde eisen voor toelating is voldaan.

Lees verder

Onderwijsrecht: rechtsbescherming

Omdat in het onderwijsveld een grote variëteit aan rechtsbeschermingsmogelijkheden en procesrechten bestond, zijn er een aantal zaken qua rechtsbescherming gestroomlijnd. Dat heeft in het bijzonder betrekking op geschillen en klachten in het onderwijs, waarbij de onderwijsinstellingen geschillenprocedures kennen, waaronder het College van Beroep van de Examens en de Geschillenadviescommissie. Recent zijn  de mogelijkheden van beroep op het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) uitgebreid. Er bestaat een eenduidige regeling voor de organisatie van de onderwijsbescherming aan een universiteit of hogeschool, waarbij na ontvangst van een kwestie de onderwijsinstelling
bekijkt of er sprake is van een geschil of een klacht en de procedure vervolgens verder in gang zet. De praktijk zal moeten uitwijzen of deze gestroomlijnde vorm van rechtsbescherming voor de student een verbetering ten opzichte van de huidige praktijk betekent.

Zijn er vragen over deze nieuwe wettelijke bepalingen, dan kunt u hierover contact opnemen met mr. Henk Lenaerts.